Opalescence tannblekeprodukter er tilgjengelige bare på tannlegekontorer.

Vilkår og betingelser for bruk

Eierskap av nettsted; avtale om vilkår og betingelser for bruk

Disse vilkår og betingelser for bruk («Bruksvilkår») styrer din tilgang til og bruk av nettsteder, mobilnettsteder og mobilapper («Nettsteder») som kobler til, viser eller henviser til disse bruksvilkårene, og som eies av Ultradent Products, Inc. («Ultradent»). Ved å få tilgang til, besøke eller bruke disse nettstedene, aksepterer og samtykker du til å være bundet av disse bruksvilkårene, og til å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Les disse bruksvilkårene nøye. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, skal du ikke gå inn på eller bruke nettstedene.

Ultradent forbeholder seg retten til å endre enhver del av nettstedene og disse bruksvilkårene når som helst, etter eget skjønn og uten varsel. Kontroller disse bruksvilkårene, inkludert personvernerklæringen, med jevne mellomrom for endringer. Hvis du fortsetter å bruke nettstedene etter publisering av endringer, betyr dette at du aksepterer og samtykker til disse endringene.

Bruk av nettsteder

Sidene og alt innhold og materiale inkludert på eller gjor tilgjengelig via nettstedene, inkludert eventuelle logoer, tekst, grafikk, bilder, informasjon, data, lyd, video eller annet innhold og materialer («Innhold») er beskyttet under gjeldende lover om opphavsrett, varemerker og handel, samt ulike andre lover om åndsverk og urettferdig konkurranse. Så lenge du overholder disse bruksvilkårene, gir Ultradent deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv tillatelse til å bruke, vise, få tilgang til og laste ned materialer fra nettstedene til ikke-kommersiell, personlig bruk. All annen bruk av nettstedene er forbudt. Ethvert brudd på disse bruksvilkårene vil føre til umiddelbar gjenkallelse av lisensen som gis i dette avsnittet, uten varsel til deg.

Med unntak av det begrensede privilegiet i det foregående avsnittet, gir Ultradent deg ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter eller lisenser for noen patenter, varemerker, opphavsrettigheter, åndsverk eller andre proprietære retter. Du godtar at du ikke kan kopiere, gjenskape, poste, distribuere, modifisere, sende ut, overføre, vise frem offentlig eller på annen måte bruke deler av nettstedene eller innholdet til offentlige eller kommersielle formål, eller kopiere eller poste materialet som vises på nettstedene på nettverkdatamaskiner eller servere, uten på forhånd å ha mottatt Ultradents skriftlige samtykke. Du kan bare bruke innhold som kan lastes ned fra nettstedene til personlig, ikke-kommersiell bruk, så sant du godtar at du ikke kan modifisere eller endre innholdet på noen måte, samt at du ikke fjerner, sletter eller endrer eventuelle opphavsrettmerker, varemerker eller andre merker.

Personvern

Din bruk av nettstedene er underlagt Ultradents personvernerklæring, som er tilgjengelig på Ultradents personvernerklæring, («Personvernerklæring»), hvis vilkår gjøres til en del av disse bruksvilkårene ved hjelp av denne merknaden. Ved å bruke nettstedene, godtar og samtykker du med at du har lest personvernerklæringen, og aksepterer vilkårene i den.

Varemerker

Varemerkene som vises på nettstedene er registrerte og uregistrerte varemerker som eies av, er lisensiert til eller, hvor påkrevd, brukes av Ultradent med tillatelse, og skal ikke gjenskapes, kopieres eller manipuleres på noen som helst måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra varemerkets eier. Misbruk av varemerker som vises på nettstedene er strengt forbudt.

Tredjeparts innhold

Nettstedene kan inneholde innhold fra tredjeparter og/eller koblinger til tredjeparts innhold, som nettsteder eller materialer som eies og kontrolleres av andre organisasjoner og individer («Tredjeparts innhold»). Ultradent er ikke ansvarlig for, og gir ingen som helst garanti for, nøyaktigheten, effektiviteten, tilgjengeligheten eller egnetheten av tredjeparts innhold. Ved å få tilgang til tredjeparts innhold via nettstedene, godtar og samtykker du med at du gjør dette for egen risiko, og at Ultradent ikke på noen måte blir ansvarlig for din tilgang til tredjeparts innhold.

Produkttilgjengelighet

Du forstår og samtykker med at Ultradents produkter, tjenester eller programmer som beskrives, henvises til eller tilbys på nettstedene, muligens ikke vil være tilgjengelig alle steder eller muligens vil ha ulike former på ulike steder. Ultradent forbeholder seg retten til å begrense, helt etter eget skjønn, distribusjonen av alle produkter, tjenester eller programmer til enhver person eller ethvert geografisk område. Hvis du får tilgang til nettstedene fra utenfor USA, gjør du dette på eget initiativ, og du er selv eneansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover. Ethvert tilbud på nettstedene om produkter, tjenester eller programmer er ugyldig der hvor de er forbudt.

Terminering av tjeneste

Du godtar og samtykker med at Ultradent kan, helt etter eget skjønn og uten å forhåndsvarsle deg, terminere eller suspendere din tilgang til nettstedene dersom Ultradent fastslår at du har brutt disse bruksvilkårene, eller andre avtaler og regler som er tilknyttet din bruk av nettstedene eller innholdet, og at Ultradent kan søke andre tilgjengelige rettsmidler. Du samtykker i tillegg til at Ultradent kan terminere eller suspendere tilgangen din til nettstedene på grunn av (1) en forespørsel fra politimyndighetene eller andre myndigheter; (2) en forespørsel fra deg om sletting av konto; (3) modifikasjon av nettstedene, eller noen del av nettstedene, eller noen gjeldende regler eller bruksvilkår; (4) nedleggelse av nettstedene, eller uventede tekniske forstyrrelser eller problemer; eller (5) Ultradents mening, helt etter eget skjønn, at slik terminering eller suspendering er påkrevd av gjeldende lov eller passende på annen måte. Du samtykker med at du ikke på noen måte skal holde Ultradent ansvarlig for eventuelle følgeskader på grunn av terminering av din tilgang til nettstedene eller innholdet.

Skadeerstatning

Du samtykker med at du skal forsvare og holde Ultradent, og dennes tilknyttede parter, ledere, direktører, ansatte, agenter, etterfølgere og representanter, skadesløse og uten ansvar for krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader eller gjeld, samt utgifter (inkludert, men ikke begrenset til advokatsalær) som oppstår på grunn av: (1) Din bruk av eller tilgang til nettstedene eller innholdet; (2) ditt brudd på noen av betingelsene i disse bruksvilkårene; eller (3) din krenkelse av gjeldende lover eller forskrifter. Ultradent forbeholder seg retten til å, på din bekostning, ta opp eksklusivt forsvar og kontroll over enhver sak hvor det kreves at du holder Ultradent skadesløs, og du samtykker med å samarbeide med Ultradents forsvar av slike krav. Du godtar at du ikke vil inngå noen oppgjørsavtale uten Ultradents skriftlige samtykke.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensninger

NETTSTEDET OG INNHOLDET LEVERES TIL DEG «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG», KUN FOR DINE PERSONLIGE INFORMASJONSFORMÅL OG HELT UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. ULTRADENT FRASKRIVER SEG, SÅ LANGT DET ER TILLATT VED LOV, ENHVER GARANTI OM NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV INFORMASJONEN, ELLER ANDRE GARANTIER AV ENHVER TYPE, INKLUDERT ENHVER IMPLISITT GARANTI OM KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER FRAVÆR AV KRENKELSE. ALL INFORMASJONEN SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDENE ER UNDERLAGT ENDRING UTEN AT DU VARSLES.

UANSETT VIL ULTRADENT IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ENHVER PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER VED BRUKEN AV NETTSTEDENE, ELLER VED TILLIT TIL INNHOLD SOM DU HAR FÅTT TILGANG TIL VIA NETTSTEDENE ELLER ETHVERT ANNET TREDJEPARTS INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM FØLGE AV TAP AV PROFITT, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER DATATAP, OGSÅ SELV OM ULTRADENT ADVARES SPESIFIKT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, SÅ LANGT DETTE DEKKES AV LOVEN. DU TAR DET FULLE ANSVAR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDENE OG ALT INNHOLD ELLER TREDJEPARTS INNHOLD SOM LEVERES VIA NETTSTEDENE. DIN ENESTE BEFØYELSE I FORHOLD TIL ULTRADENT DERSOM DU ER MISFORNØYD MED NETTSTEDENE, ER Å SLUTTE Å BRUKE DEM. DENNE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR ER DEN AV AVTALEN MELLOM DEN OG ULTRADENT. HELT UTEN BEGRENSINGER GIR ULTRADENT ABSOLUTT INGEN GARANTI OM AT NETTSTEDENE VIL VÆRE UFORSTYRRET, TILGJENGELIGE, SIKRE ELLER FEILFRIE. ULTRADENT PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET ELLER TREDJEPARTS INNHOLD SOM REFERERES I ELLER KOBLES TIL NETTSTEDENE.

Gjeldende lov og konfliktløsning

Du godtar at alle saker som angår din tilgang til eller bruk av nettstedene og innholdet, inkludert alle tvister, vil reguleres av lovgivningen i USA og lovene i staten Utah, uten hensyn til eventuelle lovkonfliktbestemmelser. Du samtykker med den personlige jurisdiksjonen og arenaen i de statlige og føderale domstoler i Salt Lake City i Utah, og avstår fra enhver innvending mot denne jurisdiksjonen eller arenaen. De foregående bestemmelsene om jurisdiksjon gjelder ikke dersom du er en forbruker basert i den europeiske union. Hvid du er en kunde basert i den europeiske unionen, kan du fremsette et rettskrav til domstolene i landet du bor i. Eventuelle krav du vil har med hensyn til disse bruksvilkårene eller nettstedene, må fremsettes innen ett (1) år etter at kravet eller handlingsårsaken oppsto, ellers vil det utestenges. Ingen erstatning kan søkes eller mottas for andre skader enn faktiske kostnader, bortsett fra at den vinnende parten vil ha krav på kostnader og advokatsalærer.

Generelt

Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Ultradent med hensyn til din bruk av nettstedene, og erstatter enhver annen skriftlig eller muntlig avtale eller forståelse når det gjelde foregående informasjon. Ultradents manglende håndheving av brudd på noen av disse vilkårene, skal ikke tolkes som et frafall av noen bestemmelse i disse bruksvilkårene eller rettighetene som Ultradent har når det gjelder håndheving av disse bruksvilkårene, ei heller skal noen adferd mellom deg og Ultradent eller en tredjepart anses som en modifisering av disse bruksvilkårene. Ultradent vil ikke godta eventuelle mottilbud med tanke på disse bruksvilkårene og alle slike tilbud avvises kategorisk. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene finnes å være ugyldig eller å ikke kunne håndheves av kompetent rettslig myndighet, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres i det minste nødvendige omfanget og/eller erstattes med en gyldig bestemmelse for å rette ugyldigheten eller ugjennomførligheten, og gyldigheten av resten av disse bruksvilkårene forblir upåvirket, slik at disse bruksvilkårene beholder sin fulle virkning. Disse bruksvilkårene, samt eventuelle rettigheter og lisenser som gir herunder, kan ikke overføres eller tilordnes av deg, men kan tilordnes av Ultradent uten begrensninger.

© 2024 Ultradent Products, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.